Klimatundersökning

Del I  Grundläggande bakgrund till undersökningen

I organisationer med en komplex verksamhet och/eller där människor i hög grad är beroende av varandra krävs en extra stor grad av samarbetsförmåga bland medarbetarna för att organisationen ska kunna fungera väl.

Forskning har visat att människors förmåga att bygga effektiva samarbetsrelationer och ömsesidigt stödjande arbetsmiljöer har en direkt påverkan på en organisations effektivitet. En hög samarbetsförmåga ökar effektiviteten i alla relationer och miljöer. En god samarbetsförmåga ökar inte bara engagemanget hos den enskilde individen – det stärker hela arbetslaget och effektiviserar arbetet mellan avdelningar, kunder, leverantörer, samarbetspartners och alla delar av organisationen som står i beroendeförhållande till varandra.

Den här undersökningen av samarbetsklimatet mäter fem typer av samarbetsfärdigheter i två dimensioner – färdigheter som har visat sig ha avgörande betydelse i situationer som kräver samarbete. De är följande:

  • Avsikt – Vilja till samarbete: Att upprätthålla ett icke-försvarsinriktat förhållningssätt och göra ett personligt åtagande att sträva efter ömsesidig framgång i relationen.
  • Sanning – Öppenhet: Att både säga sin sanning och lyssna till andras sanning. Att skapa ett ärligt och öppet klimat som tillåter alla personer i relationen att känna sig trygga nog att diskutera vad som är viktigt och svårt.
  • Eget val – Personligt ansvar: Att ta ansvar för omständigheterna i sitt liv, de val man gör, antingen genom att handla eller inte handla, och för de avsiktliga och oavsiktliga eller oförutsedda konsekvenserna av sina handlingar. Att hellre söka lösningar än någon att skylla på.
  • Självkännedom och förståelse av andra: Att känna sig själv på djupet och vara beredd att utforska svåra samarbetsproblem. Att försöka förstå andras behov, avsikter och vad som motiverar dem, men också den kultur och det sammanhang de befinner i.
  • Problemlösning och förhandling: Att använda problemlösningsmetoder som främjar ett samarbetsinriktat klimat och som ömsesidigt stödjer parternas möjligheter att få sina intressen tillgodosedda. Att undvika att skapa en subtil eller omedveten konkurrenssituation.