Will Schutz

En presentation

Will Schutz ägnade sitt liv åt att forska och undervisa om samspelet mellan människor. Han är mest känd hos oss för den teori han utarbetade som helt ung på 50-talet – FIRO – och för den pedagogiska modell som han krönte sitt livsverk med på 90-talet – The Human Element. Kärnan i hans budskap var betydelsen av självkännedom – att hur vi ser på och känner inför oss själva utgör grunden för vårt samspel med andra människor. Han framhöll också betydelsen av det egna valet – att vi inser att vi hela tiden gör val, såväl omedvetna som medvetna, och betydelsen av att vi är sanna och öppna, mot oss själva och andra. Han var också övertygad om att den organisation som förmår stimulera och stödja sina medarbetare att öka sin självinsikt – och därigenom också sin självkänsla – kommer att se att kreativiteten och effektiviteten ökar.

Overreact

Början – FIRO

Under slutet av andra världskriget, 1944-46, tjänstgjorde Will i den amerikanska flottan. 1951 återinkallades han till Naval Research Laboratory i Washington DC för att, trots sin ungdom, leda studier av människors beteende i grupper. Flottan hade funnit, vilket får sägas vara mycket framsynt för den tiden, att man hade ett sådant behov. Studierna blev grunden för utvecklingen av ett instrument kallat FIRO-B, med vars hjälp man kunde studera, systematisera och förstå individers beteende i relation till andra. Will identifierade i detta arbete tre grundläggande behov hos oss alla – att fungera i tre dimensioner som han kallade: Tillhöra, Kontroll och Öppenhet. Instrumentet fick stort genomslag internationellt. FIRO-B utvecklades också till en mera sammanhållen teori för gruppers utveckling och mognad – FIRO-teorin. Den är väl känd i hela världen och särskilt i Sverige, där den mest spridda ledarskapskursen – UGL – är uppbyggd kring denna teori.

Will dokumenterade FIRO-teorin 1958 i sin första bok, FIRO.

Höjdpunkten – The Human Element (THE)

Under ett liv, som växlade mellan beteendevetenskaplig forskning, akademisk undervisning, studier av mänskligt beteende vid bl.a. Esalen Institutet i Kalifornien, samt seminarier och konsultinsatser hos en lång rad organisationer, många av dem stora välkända företag och institutioner, utvecklade Will sin ursprungliga FIRO-teori till vad han nu kom att kalla The Human Element.

– The Human Element ger dig verktyg för att öka din medvetenhet om dig själv – för att veta vem du är och vad du vill. Den grundläggande idén är att ju mer du använder dig själv fullt ut och gör det du vill, desto mer produktiv och effektiv blir du, säger Will Schutz.

Vars och ens självinsikt påverkar individens framgång – men också hela organisationens framgång

Will menade att om man vill växa som människa måste man börja med att bli medveten om sina egna beteendemönster och sina egna försvarsmekanismer. En ökad självmedvetenhet ökar också möjligheterna till en sund självkänsla. Självkänslan är kärnan i alla relationer och den är även källan till människors motivation och effektivitet. Den påverkar vår produktivitet, vår kreativitet och vårt logiska tänkande. Will var därför övertygad om att självinsikt och människors självaktning är nyckeln till att lösa organisatoriska problem. Han menar att det är först när vi förstår oss själva som vi kan börja förstå andra och därmed skapa bättre samspel och relationer.

– Egna farhågor, stelbenthet och bristande öppenhet är oftast orsaken till att samspelet mellan människor inte fungerar, säger Will Schutz.

Rädsla är den värsta energitjuven

Problem i samspelet mellan människor grundar sig ofta i att människor inte vågar vara öppna mot varandra, av rädsla för vad andra ska tycka. Denna rädsla att inte våga säga eller på annat sätt visa vad man vill eller tycker, stjäl en massa energi från oss. Om vi istället delar med oss av våra tankar och känslor, så skall vi upptäcka att vi egentligen är mycket lika. Hemligheter förgiftar atmosfären, fortsätter han och menar att många inte tycks förstå betydelsen av detta.

– Jag är övertygad om att mycket lidande skulle besparas människor i organisationer om ledningen och andra verkade för ett uppriktigt och öppet arbetsklimat – om var och en hjälpte andra människor att öka sin självkännedom och självaktning. Då skulle arbetsplatsen kunna bli ett forum där människor uttrycker sina bästa sidor och som lockar fram handlingskraft och arbetsglädje, säger Will Schutz.

Ansvarstagande för livet ger ett mer levande liv

Självinsikt och att våga tala sanning menade alltså Will är viktigt. Han betonade också principen om egna val. Egna val är en förutsättning för att leva ett mer kraftfullt, självbestämmande och levande liv. Det här brukar kallas för ”empowerment”, som uttrycker i hur hög grad jag känner att jag själv bestämmer över mitt liv. Will menade att om medarbetarna i en organisation har en känsla av självbestämmande och om de tar ansvar för sitt eget liv och vad de vill uppnå, så minskar också syndabockstänkandet. Det blir inte lika viktigt att skylla på andra – det viktiga blir istället att försöka se hur var och en bidrar till det som sker och vad var och en kan göra för att lösa situationen eller problemet på ett bättre sätt.

Öppenhet spar tid och pengar

Will nämnde bl.a. Amdahl Computers och Procter & Gamble som två exempel på företag i USA som jobbat med The Human Element och som åstadkommit fantastiska resultat.

– Amdahl rapporterar att efter att ha genomfört THE-konceptet i företaget, så tar moment som tidigare tog 3-4 timmar idag endast 3-4 minuter. Allt tack vare ökad öppenhet! Det tar mycket tid att inte säga någonting, sade Will Schutz.

På Procter & Gamble gick samtliga 1800 ledare och medarbetare igenom The Human Element. Arbetsteamen i de nya affärsområdena startades upp efter principerna i THE, vilket var totalt annorlunda från deras tidigare traditionella metod. Dessa team har producerat den bästa starten i fabrikens historia när det gäller både kostnader, kvalitet och kundservice. Traditionellt tog det tidigare 22 månader att få ut en ny produkt på marknaden. Det tar nu ungefär 4 månader!

– Detta sparar 9 miljoner dollar åt företaget i jämförelse med en traditionell introduktion, berättar Will Schutz.

Internationellt nätverk av THE-handledare

Will Schutz har under många år genomfört seminarier i The Human Element. Idag finns ett hundratal handledare i ett internationellt nätverk och utbildnings- materialet används bl.a. i Japan, Mexico, Australien, Frankrike och Sverige.

– När jag var färdig med materialet till The Human Element och ville presentera konceptet på marknaden så fick jag rådet att börja med att sälja in det i Sverige och Japan. En vän sa till mig att om jag fick dessa två länder intresserade så skulle andra länder följa efter. Så har det också blivit.

Bok på svenska

Will Schutz sista bok kom ut 1994: The Human Element. Productivity, Self-Esteem and the Bottom Line. Den kom i svensk översättning 1997 med titeln Den goda organisationen, Bokförlaget Natur och Kultur.

Personen Will Schutz

Will Schutz dog i november 2002 efter ett sällsynt rikt och framgångsrikt liv. Han var far till fem barn i flera äktenskap – det sista med Ailish varade i nästan 20 år – älskade sport, storbandsjazz, kvinnor, korsord m.m. samt ett gott liv. Han blev PhD i psykologi 1951 vid 25 års ålder. Han var en förgrundsgestalt i det som kallades ”the human potential movement”, som utgick från det berömda Esalen Institutet i Kalifornien, där Will 1967-1975 arbetade med alla de stora personligheterna och blev berömd för sina insatser rörande ”Open Encounter”. Han skrev och gav ut åtta böcker, forskade och undervisade på Harvard University, UC Berkeley, Antioch University-San Francisco, University of Chicago, Einstein Medical School m.fl. ansedda institutioner – och utvecklade FIRO-teorin och så småningom dess fördjupning i den pedagogiska modellen The Human Element.

depressed-self-doubt-460

Will var en betydande teoretiker, en vetenskapsman med skarp intelligens. Han hade också en unik förmåga att se och känna vad som pågick i samspelet mellan människor. Han betecknade sig själv som en ”Jew boy from Chicago”, men också som ”Emperor of Esalen”. Han var mångsidig – rentav något av en renässansmänniska.

Will kombinerade detta att vara en vetenskapsman, innebärande stränga krav på teoretisk stringens och dokumentation, med att vara en människa med stor förståelse för känsla, livsglädje, att delta helt och fullständigt m.m. När han kom till Esalen 1967 träffade han människor i vars sällskap båda dessa sidor stimulerades. Han experimenterade och utvecklades där tillsammans med personer som Abraham Maslow, Ida Rolf, Moshe Feldenkrais, Fritz Perls, Timothy Leary och Alexander Lowen. De sökte tillsammans integrera en rad rörelser och idéer i avsikt att hjälpa människor att utforska och kunna använda hela sin potential. Det gällde t.ex. österländska vishetsläror, religioner och rörelser där kroppen och sambandet mellan kropp och själ betydde mycket. De utforskade t.ex. ”Psychosynthesis, Bioenergetics, Psychodrama, Gestalt therapy, Rolfing” och annat.

Det var ur detta som utvecklingen av FIRO spirade till vad som skulle bli The Human Element. Will ägnade de sista 20 åren av sitt liv åt att fullborda arbetet med The Human Element och åt att använda THE i sitt arbete med klienter, samt inspirera sina efterföljare i det företag han grundade och i det nätverk han skapade världen runt.

Se Will Schutz son, Ethan Schutz, berätta om Will i sitt TEDx Can’t You See I’m Busy Being Miserable? >>