Villkor för Förtroendefullt samarbete (RC)

Innehåll i seminarier och bruk av varumärket

På svenska är benämningen på Radical Collaboration® – Förtroendefullt samarbete.

Red-or-Green

I avtal mellan RC-Group – Jim Tamms bolag – och The Human Element Sweden AB ställer RC-Group vissa minimikrav på innehållet i ett seminarium för att det skall få sägas vara och benämnas ett ”Radical Collaboration® – Förtroendefullt samarbete” seminarium och på övrig användning av varumärket Förtroendefullt samarbete. Det är den certifierade handledarens ansvar att se till att kraven uppfylls. Kraven gäller både öppna och organisationsinterna seminarier. Kraven är de följande:

Innehållet i seminariet

Tjugoen (21) timmars arbete i seminarieform skall genomföras.

Följande moment skall obligatoriskt ingå i RC-seminariet
(se dock Gå över linjen):

 1. Övningen Storstads Busstransporter
 2. Grunderna i Intressebaserad problemlösning
 3. Övningen Stockholmsoperan
 4. Röd zon – Grön zon
 5. Grunderna för att skapa tillitsfulla relationer
 6. Övningen Gå över linjen (valfritt)
 7. Övningen Konfliktlivslinjen
 8. Försvarssignaler
 9. Lyssnande och öppenhet
 10. Beteenden och eventuella försvarsbeteenden i konfliktsituationer
 11. (inklusive Element B)
 12. Ytterligare en förhandlingsövning (China Kingdom Airline eller annan förhandlingsövning som du som handledare själv väljer)
 13. Parvis Dialog-övning
 14. Förberedelse av ett eget verkligt praktikfall

Varje deltagare i ett Förtroendefullt samarbete-seminarium skall erhålla ett eget exemplar av Arbetsboken i Förtroendefullt samarbete.

Varumärket Radical Collaboration® – Förtroendefullt samarbete

För att skydda varumärket Förtroendefullt samarbete får endast det fullständiga 3-dagarsseminariet Förtroendefullt samarbete marknadsföras och betecknas som ett Förtroendefullt samarbete-seminarium.

Handledare som använder Modulerna 1, 2, 3 och 5 i Förtroendefullt samarbete, skall informera kunder och deltagare om att:

 1. det aktuella programmet baseras på en eller flera av de ingående modulerna i seminariet Förtroendefullt samarbete och att;
 2. modulen/programmet inte täcker hela 3-dagarsseminariet Förtroendefullt samarbete.

Handledare som erbjuder och genomför program som inte är ett komplett 3 dagars Förtroendefullt samarbete-seminarium får inte marknadsföra eller beteckna sitt program som ett fullständigt Förtroendefullt samarbete-program.

Handledare som genomför kortare program som baseras på Förtroendefullt samarbete – som t.ex. ”Att bygga långsiktiga och tillitsfulla relationer”, ”Samarbetsinriktat ledarskap”, ”Samarbetsinriktade team/arbetslag” m.fl. liknande benämningar – skall också informera om att det aktuella programmet baseras på programmet Förtroendefullt samarbete, men att det inte motsvarar det kompletta 3-dagarsseminariet.