Instrument och material

Självskattningsinstrument och utbildningsmaterial

Instrument och material av Will Schutz, baserade på FIRO-teorin.

FIRO Element B™ (Beteende)

Ett självskattningsinstrument som mäter beteendedimensionerna:
Tillhöra
Kontroll
Öppenhet

FIRO Element F™ (Känslor)

Ett självskattningsinstrument som mäter dimensionerna:
Betydelsefull
Kompetent
Omtyckt

FIRO Element S™ (Själv)

Ett självskattningsinstrument som mäter dimensionerna:
Full av liv
Självbestämmande
Medvetenhet om själv
Att känna sig betydelsefull
Att känna sig kompetent
Att tycka om sig själv

The Human Element® Arbetsbok

Den nyligen reviderade arbetsboken innehåller bl a:
Presentation av Will Schutz
Målet för Den Goda Organisationen
Försvarsmekanismer
Gruppens samarbetsindex
Beslutsfattande
Ett stort antal självskattningsinstrument

FIRO FEEDBACK – Beteende, Känslor, Själv

Ett sätt att förbättra min självkännedom är att bli medveten om hur andra människor ser och uppfattar mig. Ärlig feedback kan visa sidor av mig själv som jag inte varit medveten om, eller som jag inte förstått att andra kan se. Det här instrumentet, använt tillsammans med Element B, Element F och Element S, hjälper mig att förbättra min förmåga att både ge och ta emot feedback.

FIRO ELEMENT B FEEDBACK – Beteende

Ett sätt att förbättra min självkännedom är att bli medveten om hur andra människor ser och uppfattar mig. Ärlig feedback kan visa sidor av mig själv som jag inte varit medveten om, eller som jag inte förstått att andra kan se. Det här instrumentet, använt tillsammans med FIRO Element B, hjälper mig att förbättra min förmåga att både ge och ta emot feedback.

Team compatibility index, gruppens samarbetsindex

Det här är ett instrument, som gör det möjligt att bedöma gruppens samstämmighet (kompatibilitet). Därmed förstås gruppmedlemmarnas förmåga och förutsättningar för ett gott samarbete. Instrumentet ger information om gruppens samstämmighet i stort. Det visar hur såväl gruppen som helhet som de enskilda medlemmarna kan fungera på effektivaste sätt. Det pekar dessutom på möjliga problemområden.

Element W, arbetsrelationer

Många människor har svårt att uttrycka sina känslor. Element W kan minska rädsla och obehag genom att möjliggöra en diskussion av mellanmänskliga problem utan att det upplevs som hotfullt. Instrumentet kan användas närhelst ett sådant problem blir synligt eller då interpersonella frågor överhuvudtaget dyker upp. Element W är ett verktyg för att förbättra både mitt och ditt sätt att fungera och därmed vårt arbetsresultat. Det verkar genom att vi kan förbättra relationerna oss emellan. Om vi båda är villiga att vara uppriktiga och sanningsenliga kan Element W vara till stor nytta.

FIRO Element O™

Det här instrumentet ger en bild av organisationens klimat. Att få ett mått på organisationsklimatet är viktigt för att kunna styra såväl organisationen i stort som enskilda projekt åt rätt håll. Kännedom om klimatet innebär möjlighet att stärka organisationen och skapa en produktivare, hälsosammare och för medarbetarna mer tillfredställande arbetsplats.

Certifiering krävs

För att köpa självskattningsinstrument och utbildningsmaterial krävs generellt certifiering som handledare i The Human Element. För instrumentet FIRO Element B gäller speciellt att certifierade handledare i FIRO Element B – en kortare kurs – kan köpa detta instrument via The Human Element.

Material för utbildning inom The Human Element

CONCORDANCE – Beslutsfattande

Concordance är en metod för beslutsfattande i en organisation. Grunderna för denna metod – tillhöra, kontroll och öppenhet – liksom metodens specifika särdrag analyseras och proceduren för beslutsfattande enligt concordance-metoden beskrivs i detalj.

The Human Element® Leaders’ Manual

Den svenska översättningen av Leaders’ Manual innehåller samtliga moduler som ingår i THE.

DEL 1. PERSONLIG UTVECKLING

 • Sanning
 • Egna val
 • Beteende
 • Känslor
 • Själv
 • Självaktning
 • Försvar
 • Hälsa

DEL 2. ORGANISATORISKA TILLÄMPNINGAR

 • Kompatibilitet
 • Samarbete/Teamwork
 • Arbetsrelationer
 • Beslutsfattande
 • Ledarskap

Övrigt utbildningsmaterial

Bland övrigt utbildningsmaterial som inte närmare presenteras här finns:

 • Element T (Öppenhet)
 • Element E (Självkänsla)
 • Väggscheman för Element B, F och S
 • Väggschema för Gruppens samarbetsindex
 • Rollkort för t ex atmosfärs- och rollpreferenser, försvarsmekanismer
 • Köp av självskattningsinstrument och utbildningsmaterial

Certifiering krävs

För att köpa självskattningsinstrument och utbildningsmaterial krävs generellt certifiering som handledare i The Human Element. För instrumentet FIRO Element B gäller speciellt att certifierade handledare i FIRO Element B – en kortare kurs – kan köpa detta instrument via The Human Element.